Ký hiệu trong Oxford : /ŋ/ Các từ liên quan : thing, ring, interesting … Để nói được âm này, bạn chỉ cần bắt chước giống âm ‘ngờ’ của Tiếng...
Xem thêm »