0936 292 319 |

lienhe@phuthuyphatam.edu.vn

Âm đôi trong tiếng anh

01 Jun
Cách phát âm Âm TH hữu thanh- /ð/ 178 lượt xem

Cách phát âm Âm TH hữu thanh- /ð/

01 Jun
Cách phát âm Âm TH vô thanh – /Ѳ/ 178 lượt xem

Cách phát âm Âm TH vô thanh – /Ѳ/

01 Jun
Cách phát âm Âm SH – /ʃ/ 155 lượt xem

Cách phát âm Âm SH – /ʃ/

01 Jun
Cách phát âm Âm ZH – /ʒ/ 465 lượt xem

Cách phát âm Âm ZH – /ʒ/

01 Jun
Cách phát âm Âm DG – /dʒ/ 288 lượt xem

Cách phát âm Âm DG – /dʒ/

01 Jun
Cách phát âm Âm CH – /tʃ/ 250 lượt xem

Cách phát âm Âm CH – /tʃ/

01 Jun
Cách phát âm Âm DZ – /dz/ 172 lượt xem

Cách phát âm Âm DZ – /dz/

01 Jun
Cách phát âm Âm TS – /ts/ 337 lượt xem

Cách phát âm Âm TS – /ts/

01 Jun
Cách phát âm Âm v – /v/ 114 lượt xem

Cách phát âm Âm v – /v/

01 Jun
Cách phát âm Âm F – /f/ 149 lượt xem

Cách phát âm Âm F – /f/

12