Ký hiệu trong Oxford : /ŋ/ Các từ liên quan : thing, ring, interesting ... Để nói được âm này, bạn chỉ cần bắt chước giống âm 'ngờ' của Tiếng Việt.…
Xem thêm »