“If you want to shine tomorrow,you need to sparkle today.” Bây giờ chúng ta học nguyên âm đôi nữa. Đây là sự kết hợp giữa nguyên âm /ɔ/ với /i/ Ký…
Xem thêm »