0936 292 319 |

lienhe@phuthuyphatam.edu.vn

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH VÀ CÁCH SỬ DỤNG

11/9/2018 3:57:00 PM

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH VÀ CÁCH SỬ DỤNG

1. Cấu trúc

Ghi nhớ:

- S (subject): Chủ ngữ

- Will/ have: trợ động từ

- VpII: Động từ phân từ II

(+) S + will + have + VpII

(-) S + will + not + have + VpII

(?) Will + S + have + VpII ?

Học cách sử dụng thì tương lai hoàn thành
Ex:

(+) I will have finished my report by the end of this month. (Tôi sẽ hoàn hành bài báo cáo của tôi vào cuối tháng này.)

(-) I will not have stopped my work before the time you come tomorrow. (Mình sẽ vẫn chưa xong việc khi bạn đến ngày mai.)

(?) Will you have gone out by 7 pm tomorrow? (Vào lúc 7 giờ tối mai bạn đi ra ngoài rồi đúng không?)

2. Cách sử dụng

- Thì tương lại hoàn thành dùng để diễn tả hành động, sự việc hoàn thành trước thời điểm trong tương lai.

Ex: She will have finished my homework before 10 o’clock this evening. (Cho đến trước 10h tối nay, cô ấy sẽ hoàn thành xong bài tập về nhà rồi)

Phân tích ví dụ trên ta sẽ thấy: Vào thời điểm 9h tối là thời điểm tương lai, vì vậy việc làm bài tập phải được thực hiện trước.

Nắm rõ cách sử dụng sẽ làm bải tập tốt

- Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc khác trong tương lai. Trong hai hành động này, hành động nào xảy ra sau sẽ được chia ở thì hiện tại đơn.

Ex: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn sẵn sàng trước khi bạn đến ngày mai.)

Ta thấy có hai sự việc sẽ xảy ra trong tương lai: “chuẩn bị bữa ăn” và “bạn đến”. Việc “chuẩn bị bữa ăn” sẽ được hoàn thành trước việc “bạn đến” nên ta sử dụng thì tương lai hoàn thành. Việc xảy ra sau “bạn đến” sẽ chia thì hiện tại đơn.

3. Dấu hiệu nhận biết

Với thì tương lai hoàn thành, bạn có thể nhận biết dựa trên những dấu hiệu sau:

 by + thời gian trong tương lai

- by the end of + thời gian trong tương lai

- by the time …

- before + thời gian trong tương lai

Ví dụ:

- By the end of this month he will have taken an English course. (Cho tới cuối tháng này thì anh ấy đã tham gia một khóa học tiếng Anh rồi.)

Nếu muốn làm tốt các bài tập về thì tương lai hoàn thành, bạn nên nắm rõ các quy tắc sử dụng trên. Việc sử dụng và phân tích chính xác sẽ giúp bạn đạt kết quả cao trong các kỳ thi tiếng Anh. Chúc các bạn học tập đạt kết quả cao.